Kertas 2 Tahun 1993
Bahasa Melayu
1. Anda dikehendaki menjawab ketiga-tiga soalan.
2. Soalan 1 mempunyai lima pilihan.
3. Soalan 2 dan Soalan 3 tidak mempuyai pilihan.
 
Bahasa Inggeris
1. Kertas soalan ini mengandungi tiga soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Tuliskan jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan.
4. Ikatkan jawapan anda bagi ketiga-tiga soalan sekali.
Subjek yang manakah anda paling gemari?
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah
Geografi
Bahasa Arab
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Bahasa Punjabi
Bahasa Iban
Pendidikan Islam
Matematik
Sains
KHB
Kementerian Pendidikan Malaysia
Lembaga Peperiksaan Malaysia
Cikgu.net
Sekolah.com
LAGI